Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Rezultate principale

Pachetul de lucru 1 - Identificarea situației actuale

Echipa centrală a proiectului, în colaborare cu reprezentanții MECTS și reprezentanții universităților, a elaborat cadrul metodologic de analiză a situaţiei actuale, document pe baza căruia s-a realizat analiza sistemelor de gestiune a studenţilor, existente la nivelul instituţiilor de învăţământ superior din România. Metodologia de analiză a avut în vedere o abordate pe trei componente: nivel naţional instituţional, nivel internaţional şi nivel naţional central, urmărindu-se specificarea rolului fiecărei componente, a resurselor umane necesare şi a instrumentelor de implementare necesare.

În urma realizării activităților din cadrul pachetului de lucru 1, au fost elaborate următoarele documente:

a. Cadru metodologic privind identificarea situaţiei actuale a sistemelor de gestiune a studenţilor

b. Chestionar transmis către universităţi - instrument de analiză a situaţiei actuale de la nivel instituţional

c. Raport privind starea actuală, la nivel național, a sistemelor de gestiune a studenților din instituțiile de învățământ superior din România 

Prezintă practicile şi resursele utilizate la nivelul sistemelor de gestiune a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior din România.
Pentru realizarea raportului s-au obţinut date statistice pe baza unui chestionar de analiză, trimis către 70 de universităţi: 49 universităţi de stat, 7 universităţi militare şi 14 universităţi particulare.
Chestionarul a fost structurat astfel:
Primele trei secţiuni au conţinut aproape exclusiv întrebări închise: date privind studentul (date personale, date privind şcolaritatea şi date de tip administrativ) şi modul de gestiune a acestora la nivelul universităţii (suport electronic sau format tipărit). A patra secţiune a chestionarului a avut în vedere instituţiile care solicită date privind studenţii şi vizează completarea „hărţii” actorilor principali implicaţi în procesul de colectare, gestionare şi, în special, utilizare a datelor privind studenţii. Ultima secţiune a vizat infrastructura de la nivelul universităţilor, utilizată pentru colectarea şi gestionarea datelor privind studenţii.
Rezultatele obţinute arată că peste 50% din instituţii deţin date personale ale studenţilor în format electronic, rezultatele fiind similare în ceea ce priveşte gestiunea pe suport electronic a datelor privind şcolaritatea şi gestiunea pe suport electronic a datelor administrative. Statistic, se observă preocuparea universităţilor de a generaliza gestionarea electronică a tuturor datelor privind studenţii.
Instituţiile care solicită date personale sunt: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Administraţiei şi Internelor (Direcţia Paşapoarte, pentru studenţii străini), The Gallup Organization (situaţii statistice privind studenţii), policlinicile studenţeşti, Casa de asigurări de sănătate, primării, centre de plasament etc.
În ceea ce priveşte programele informatice utilizate pentru gestiunea studenţilor, în urma datelor obţinute pe baza chestionarului a reieşit că se utilizează fie programe achiziţionate de la firme specializate sau aplicaţii Windows, fie programe dezvoltate în cadrul universităţilor.
După realizarea aplicaţiilor informatice necesare pentru completarea RMU, în etape succesive, până în 2013, studenţii din toate universităţile de stat şi particulare (acreditate şi autorizate provizoriu) vor fi incluşi în sistemul informatic integrat RMU.

d. Raport sinteză privind experienţa la nivel internaţional a înregistrării şi gestiunii datelor privind studenţii

Redă concluziile ce reies din analiza unor instituţii/proiecte care desfăşoară activităţi de gestiune electronică a studenţilor din Cehia, SUA şi Marea Britanie – Proiectul SIMS „Culegerea de informaţii privind foile matricole ale studenţilor”, National Student Clearinghouse (NSC), Higher Education Statistics Agency (HESA).
Proiectul SIMS (Cehia) a fost creat în baza legii privind instituţiile de învăţământ superior din 1998 şi prevede obligativitatea completării foilor matricole ale studenţilor. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat iar sistemul furnizează informaţii utilizate la nivel central cu acces al studenţilor la baza de date. Este un proiect dezvoltat în subordinea directă a Ministerului Educaţiei.
NSC (SUA) este o organizaţie non-profit fondată de comunitatea învăţământului superior în 1993. Este un depozit central şi un punct de contact unic care acţionează în numele instituţiilor participante. O instituţie care participă la program semnează un contract cu NSC, prin care o deleagă pe aceasta să fie agent, în scopul de a confirma statutul unui student celor care asigură sprijinul financiar pentru studii. NSC realizează diverse verificări: ale înmatriculării studenţilor care beneficiază de împrumuturi, ale diplomelor etc., cercetări educaţionale, adeverinţe pentru studenţi.
HESA colectează informaţii de la instituţiile de învăţământ superior din Marea Britanie. Este finanţată pe bază de abonamente ale tuturor instituţiilor de învăţământ superior din Marea Britanie. Organizaţia furnizează gratuit informaţii necesare instituţiilor de învăţământ superior pentru planificare şi dezvoltare, sprijină Guvernul şi agenţiile sale în determinarea politicilor privind învăţământul superior, realizează rapoarte statistice.
Raportul „Analiza situaţiei la nivel internaţional” menţionează şi câteva elemente de importanţă pentru funcţionarea sistemului RMU: alimentarea corectă şi periodică a bazei cu informaţii coerente şi complete; accesul la nivel individual la anumite niveluri de informaţie; extragere de rapoarte şi sinteze pentruorganismele publice; asigurarea securităţii interne/externe şi a securităţii datelor cu caracter personal; întreţinerea sistemului informatic; gestionarea unităţii centrale pentru asigurarea susţinerii financiare a acesteia.

e. Raport privind percepţia studenţilor referitor la sistemele de evidență a datelor despre studenți (nivel european şi naţional)

f. Raport de analiză la nivelul autorităților și instituțiilor centrale

Prezintă cerinţele şi necesităţile identificate la nivelul principalelor instituţii centrale, precum şi altor instituţii în ceea ce priveşte evidenţa studenţilor.
Principalele instituţii centrale care utilizează date referitoare la studenţi sunt Autoritatea Naţională pentru Învăţământ Superior (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – MECI), Institutul Naţional de Statistică (INS). Alte instituţii care solicită, în prezent, date de la studenţi sunt Ministerul Administraţiei şi Internelor (Direcţia Paşapoarte, pentru studenţii străini), policlinicile studenţeşti, Casa de asigurări de sănătate, primării, centre de plasament etc.
Necesităţile generale identificate la nivel central sunt:
- evidenţa unică centralizată a studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior public şi privat şi a absolvenţilor acestor instituţii (pe forme, domenii si specializări de învăţământ şi studiu, respectiv pe zone geografice de dezvoltare);
- evidenţa statutului financiar al studenţilor (subvenţionaţi de la bugetul de stat sau în regim cu taxă), a duratei şcolarizării unui student şi alte date sociale ale
studentului;
- evidenţa rezultatelor universitare pentru a obţine o imagine centralizată a performanţei sistemului educaţional;
- imaginea centralizată a potenţialului de formare a forţei de muncă cu studii superioare şi a numărului de viitori specialişti;
- adaptabilitatea sistemului educaţional la cerinţele pieţei muncii, prin prisma producerii de specialişti cu studii superioare în diverse domenii cheie;
- centralizarea informaţiilor cu privire la istoricul şi traseul educaţional al studenţilor.
Cerinţele pentru implementare, identificate la nivel central, menţionate în raport sunt: consistenţa datelor, disponibilitatea permanentă, posibilitatea de raportare permanentă, validarea datelor la momente de referinţă ale anului universitar.
Raportul menţionează şi un prim set de date necesar RMU: date privind studentul (date personale, date privind şcolaritatea, date privind pregătirea anterioară, date de tip administrativ), date privind universitatea (structura administrativă, date privind cifrele de şcolarizare).

g. Raport eveniment „Starea actuală a sistemului de evidenţă a studenţilor în România. Etape de realizare şi implementare a Registrului Matricol Unic (RMU)”, de prezentare a conferinței care a avut loc la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în data de 12 iunie 2009

Data publicarii:

Calendar evenimente

iunie 2019
LMaMiJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Inscriere newsletter